امرزون کابل اداره قوایکار

Ali Muhsin
Thu, Jul 25 2019 9:10 AM
cover

Publish Date

Closing Date

آمر زون کابل اداره قوایکار

عنوان وظیفه 

MoT/WC/KBL/98-003

شماره اعلان وظیفه

( ۱ )

تعداد بست

وزارت ترانسپورت  

وزارت

قوایکار

اداره

معینیت حفظ ومراقبت زیربنا های ترانسپورتی وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه

مطابق به لایحه (NTA)

سیستم معاشات

01 /05/ 1398

تاریخ شروع اعلان

10/05/1398

تاریخ ختم اعلان

 

وزارت ترانسپورت  :

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

ازآنجائیکه انکشاف سکتور ترانسپورت در بهبود رفاه مردم عادی از اهمیت خاص برخوردار بوده همچنان تاثیرات مثبت در اقتصاد افغانستان دارد. از همه مهمتر رشد اقتصاد متوازن را در سرتا سر کشور بهبود بخشیده همچنان تسهیل روند تجارت، افزایش عواید دولت، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری شخصی، بهبود مصئونیت، امنیت، اعتبار و مؤثریت ترانسپورت هوایی را فراهم میسازد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.

خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

هدف وظیفه:

امر زون کابلاداره قوای کار در کل مسئولیت پیشبرد تمامی امور تخنیکی، اداری و مالی این اداره را در سطح زون مربوط خویش به عهده دارد. همچنان شخص مذکور مسئولیت نظارت و ارزیابی امور تخنیکی را نیز به عهده دارد.

مسئولیتهای وظیفوی:

 • تطبیق پلان های تخنیکی و انجنیری ماه وار و سالوار این اداره در سطح زون مربوطه.
 • ارایه منول های تریننگ های تخنیکی از قبل تهیه شده توسط مسؤل هماهنگی و انجنیری برای کارمندان ثابت و پرسونل متحول . و همچنان نظارت و ارزیابی امور تخنیکی.
 • جمع آوری معلومات از پیشرفت کار و حالت موجوده سرک ها، ترتیب و ارسال گزارشات هفته وار و ماهوار.
 • نظارت از امورات  بخش های تخنیکی ثابت و تیم های متحول و حصول اطمینان از اینکه فعالیت های ساختمانی و ترمیماتی در مطابقت به پلان کاری این اداره به پیش برده میشوند.
 • نظارت متداوم از سرک های تحت پوشش این اداره و نظارت از امور حفظ و مراقبت ترمیمات و نحوه تطبیق برنامه در سطح  زون  و ولایت مربوط.
 • پی گیری و تکمیل پروسه ارزیابی و استخدام کارمندان مسلکی و پرسونل متحول در مربوطات زون.
 • همکاری در تطبیق پلان های تدارکاتی به خاطر خریداری وسایل و ابزار کار و محسوبی اسناد آن در سطح زون ها.
 • نظارت و پی گیری جدی از کتاب های حاضری کارمندان بخش های ثابت و متحول به طور هفته وار.
 • بررسی ، نظارت و ارسال راپور های مالی وحسابی ، منابع بشری ، تداکاتی ، مربوط زون نظر به طرزالعمل ارسال شده.
 • تامین هماهنگی میان تمامی بخش های داخلی، ادارات ذیدخل بیرونی و مرکز اداره.
 • و غیره فعالیت های که از جانب آمرین بالا تر هدایت داده میشود.
 

مکلفیت گزارش دهی:

 • به ریس ویا معاون اداره قوایکار

شرایط و تجربه کاری:

 • حد اقل لیسانس در بخش (انجنیری سرک و ساختمانی )
 • داشتن 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

 • آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)
 • آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)
 • اشنایی کامل با پروگرامهای (AutoCAD, Civ-il3D,Primavera or MS Project)
 • تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو  و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی

مدارک مورد نیاز:

سناد تجربه کاری :

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید. 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد. 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است. 

طریقه درخواست دهی:

 • متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تذکره تابعیت ودیگر اسناد که در بالا ذکر شده است به ایمیل آدرس (hrwork.corps.mpw@gmail.com) بفرستند.
 • ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس: اداره خط آهن  و اداره قوایکار افغانستان واقع   سرک کابل-جلال آباد ، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان

شماره تماس:

 ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶