آمر دفتر

Ali Muhsin
Tue, Jul 30 2019 10:08 AM
cover

Publish Date

Closing Date

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر دفتر

بست:

3

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

بخش:

اداره ترانسپورت جاده

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

رئیس عمومی اداره ترانسپورت جاده

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت الاثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

25/4/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و انسجام امور مربوط به آمریت دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تأمین ارتباط، تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام اداره.

..................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک اداره.
 2. سازماندهی، رهنمایی وپیشبرد امور مربوط به شعبات آمریت مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراآت اداره.
 3. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام اداره، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط.
 4. حصول اطمینان از اجراآت ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام اداره ومراجع ذیصلاح؛
 5. تنظیم و اشتراک درجلسات و مصاحبه های هیأت رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن.
 6. تنظیم ملاقات های مقام اداره با مهمانان داخلی وخارجی و جلسات هیأت رهبری اداره.
 7. مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی اداره جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری.
 8. ارائه اسناد، مکاتیب و پیشنهادات بمقام اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراآت درمورد آن.
 9. هماهنگی و تأمین ارتباط اداره با کابینه، دفتر مقام وزارت و سایر ادارات دولتی، غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.
 10. کنترول و ارزیابی اخبار و رسانه های ادارات تحت رهبری در مرکز و ولایات.
 11. تأمین ارتباط وظیفوی معاونیت ها، ریاست عمومی، ریاست های مرکزی و ولایات با مقام اداره.
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها.
 14. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، ادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی، حکومتداری، ارتباطات، روابط عامه، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 4/1/1398 الی 14/1/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید