آگهی ریاست حفظ و مراقبت سالنگها اداره ملی سرکها

Anwar Yaqoubi
agahi

از اینکه کار اسفالت ریزی پروژه سالنگ شمالی آغاز گردیده است به اطلاع عموم هموطنان عزیز و رانندگان محترم رسانیده میشود که رفت و آمد خویش را مطابق این آگهی تنظیم و در تطبیق آن با مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگها همکاری نمایند.

حرکت وسایط باربری ازشمال به جنوب از ساعت شش شام الی شش صبح در روزهای طاق (یکشنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب و جمعه شب)

حرکت وسایط باربری از جنوب به شمال از ساعت شش شام الی شش صبح به روز های جفت (شنبه شب، دوشنبه شب و چهار شنبه شب)

وسایط مسافربری در ساحه کار در طول روز نوبت وار و از طرف شب بدون نوبت میتوانند از این مسیر رفت و آمد نمایند.

هرگاه وسایط باربری بدون با در نظر داشت این آگهی به سوی سالنگها حرکت نمایند از سوی موظفین الی مساعد شدن نوبت در مسیر شاهراه توقف داده خواهند شد.