اطلاعیه ریاست حفظ و مراقبت سالنگ های اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت

Ali Muhsin
agahi.

هموطنان گرامی اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت کار ترمیماتی 30 کیلومتر سرک سالنگ شمالی را به تاریخ 29/5/1398 آغاز مینماید، به منظور اینکه در جریان کار پروژه متذکره سکتگی رونما نگردد از هموطنان عزیز و راننده گان محترم که از مسیر شاهراه سالنگ رفت و آمد مینمایند خواهشمندیم مطابق این اطلاعیه سفر خویش را تنظیم نمایند.

1: برای وسایط باربری که از شمال به جنوب در حرکت می باشند از ساعت 6 شام الی 6 صبح به روز های طاق (یکشنبه شب، سه شنبه شب، پنجشنبه شب و جمعه شب) اجازه عبور داده می شود.

2: برای وسایط باربری که از جنوب به شمال در حرکت می باشند از ساعت 6 شام الی 6 صبح به روز های جفت (شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب اجازه عبور داده می شود.

3: وسایط مسافربری در ساحه کاری برای مدت کوتاه متوقف می گردد و در صورت ضرورت با رهنمایی مؤظفین اجازه عبور داده خواهد شد.

4: برای وسایط باربری از طرف روز ( از ساعت 6 صبح الی 6 شام) به شمول روز های جمعه اجازه رفت و آمد داده نمی شود.
هموطنان گرامی و مسافرین محترم مطلع باشند.

Latest announcements

Mon, Feb 24 2020 10:50 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan . . .

Back to announcements