جلسه اداری و بودجه تدویر گردید

Ali Muhsin
Sun, Sep 08 2019 2:03 PM
45

جلسه اداری و بودجه اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت تحت ریاست احمد جاوید همدرد معاون مالی و اداری با حضور حامد علمی انجنیر ارشد و شماری از روئسای اداره ملی سرک ها تدویر گردید.

جلسه با اتحاف دعا بروی شهدای حوادث اخیر در کشور و به امید برقراری صلح سرتاسری و دایمی در افغانستان آغاز گردید.

آقای همدرد صحبت های مقدماتی جلسه را آغاز نموده گفت، توجه جدی ما بر فراهم سازی سهولت های ترانسپورتی بوده که با استفاده از امکانات در دست داشته کوشش ها بر انکشاف زیربنای ترانسپورتی در کشور ادامه دارد.

مصرف نمودن موثر بودجه انکشافی سال 1398، پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها، چالش هاو تصامیم عملی در باره حفظ و مراقبت سرک ها قبل از رسیدن فصل زمستان موارد قابل بحث این جلسه بودند.

روئسا هر کدام بالنوبه در باره وضعیت و پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها برای اعضای جلسه معلومات ارایه نمودند.

معاون مالی و اداری برای روسای مربوطه هدایت داد تا با هماهنگی ریاست مالی کار های شان را به پیش ببرند و همچنان ریاست حفظ و مراقبت تا قبل از رسیدن فصل زمستان ضروریات شان را بخاطر حفظ و مراقبت سرک ها با وزارت شریک بسازند تا به آنها رسیدگی شود.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS