اعلان داوطلبی پروژه نیازمندی رنګباب وزارت ترانسپورت و هوانوردی دارای شماره تشخیصیه MOTA/1401/NCB/G-07

Anwar_Yaqobi

Publish Date

Closing Date

Location انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان

وزارت ترانسپورت و هوانوردی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه [پروژه نیازمندی رنګباب وزارت ترانسپورت و هوانوردی دارای شماره تشخصیه   MOTA/1401/NCB/G-07   اشتراک نموده وسافت شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک مستقیمآ از وزارت ترانسپورت و هوانوردی بدست آورده. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی واقع انصاری وات شش درک رادیو تلویزون ملی ارائه نمایند آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی پذیرفته نمی شود. تضمین آفرهای بانکی مطابق به مندرجات شرطنامه اخذ میګردد

بنا موضوع به آن آمریت محترم نګاشته شده امید در حصه نشر اعلان آن اقدام نموده پول حق النشر ان نقدآ از نزد نماینده این وزارت اخذ نموده کتنګ اعلان را جهت اجراآت بعدی به این وزارت رسمآ ارسال دارید.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۱۲ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۶ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۱۳:۴۶
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (15) مترمربع جای واقع رمپ دوم میدان هوائی بین المللی کابل را بمنظور گذاشتن یک پایه کانتینر 20 فوت به اجاره میدهد

اشخاص که خواهش به اجاره گرفتن مساحت . . .

Back to tenders