جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

Anwar_Yaqobi
Sat, Nov 21 2020 10:49 AM
1

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان ادارات ذیدخل دایر گردید.

آقای پولاد تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری را، به منظور تنظیم و عرضه خدمات ترانسپورتی در شهر کابل از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت عنوان نموده، تاکید نمود که با همکاری ادارات ذیدخل و کمیته های 10 گانه به شکل دوامدار و هماهنگی کامل، مسولیت هایشانرا انجام داده، هفته وار گزارش شانرا به سکرتریت این کمیته ها شریک و اقدامات عملی انجام گردد.

در ادامه، بعداز گزارش کمیته های مربوطه و نظریات اشتراک کننده گان جلسه، تصمیم گرفته شدتا تمام کمیته ها وظایف شانرا روزانه در سطح شهر کابل با هماهنگی ادارات ذیدخل انجام دهند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS