اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Ali Muhsin
1

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه مطالعات امکان سنجی جهت کمپیوترایز ساختن دروازه های عبوری ولایات ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات را با شرکت:

 

M/s. L&T Infrastructure Engineering Ltd as JV with:

Partner-1: M/s. Metro Infrasys Private Ltd,

Partner-2: Capital Engineering Consultancy Private Limited (India)

Partner-3: Gulf Extreme Engineering & Constriction (sub- consultant), Afghanistan

Address: Plot No. A-29, Block-B1 Extension located in located in, Mohan Co-operative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi, India.

 

به قیمت مجموعی مبلغ 21,832,140 بیست و یک میلیون و هشت صد و سی و دو هزار و یک صد و چهل افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی  و حکمی  که هر گونه  اعتراض  در زمینه  داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی  طور کتبی  توام با دلایل  آن به ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت، واقع  انصاری وات متصل رادیو تلویزیون ملی، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی  تکمیل میعاد فوق  الذکر  و طی مراحل  قانونی  بعدی،  قرارداد نخواهند شد.