جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

Anwar_Yaqobi
Sat, Nov 21 2020 10:49 AM
1

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان ادارات ذیدخل دایر گردید.

آقای پولاد تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری را، به منظور تنظیم و عرضه خدمات ترانسپورتی در شهر کابل از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت عنوان نموده، تاکید نمود که با همکاری ادارات ذیدخل و کمیته های 10 گانه به شکل دوامدار و هماهنگی کامل، مسولیت هایشانرا انجام داده، هفته وار گزارش شانرا به سکرتریت این کمیته ها شریک و اقدامات عملی انجام گردد.

در ادامه، بعداز گزارش کمیته های مربوطه و نظریات اشتراک کننده گان جلسه، تصمیم گرفته شدتا تمام کمیته ها وظایف شانرا روزانه در سطح شهر کابل با هماهنگی ادارات ذیدخل انجام دهند.

تازه ترین اخبار

Wed, Nov 11 2020 9:12 AM
Background image

جمهورلیک ریاستی نینگ هدایتی اساسیده عامه ترانسپورت طرحی نی تطبیق ایتیش توغریسیده گی جلسه ترانسپورت وزیرلیگیده بولیب اوتدی

ترانسپورت نامزد وزیری وسرپرستی جناب قدرت الله ذکی باشچیلیگی دهگی قوشمه یغیلیش، جمهور ریاست نینگ ترانسپورت بوییچه مصلحت چی لیگی نماینده سی، کابل پولیسی باشلیغی، یول حرکت باشلیغی، مالیه. . .

Thu, Nov 05 2020 9:06 AM
Background image

ترانسپورت نامزد وزیری وسرپرستی امریکا متحده ایالات نی کابل دهگی ایلچی سی نینگ اورین باسری بیلن اوچرشدی.

ترانسپورت نامزد وزیری و سرپرستی جناب قدرت الله ذکی اوزی نینگ ایش دفتریده جناب جان مک کیری امریکا ایلچی لیگنی اورین باسری بیلن اوچرشدی، جناب مک کیری جناب ذکی بیلن اوچره شیش امکاناتینی. . .

Wed, Oct 28 2020 3:25 PM
Background image

ترانسپورت نامزد وزیری و سرپرستی محلی رسمیلری و غور ولایتی اهالی سی و وکیللری بیلن اوچرشدی.

ترانسپورت نامزد وزیری و سرپرستی جناب قدرت الله ذکی، ولایت نینگ مالی و اداری اورین باسری جناب حبیب الله رادمنش، گل زمان نایب حرمتلی غور خلق نینگ ولسی جرگه دهگی وکیلی، حرمتلی حاجی فضل. . .

بازگشت به اخبار