موافقت نامه های بین المللی

موافقت نامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد  اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی چابهار اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین هند وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ترکیه وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه جاده ای بین دولت اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه بین دولت پاکستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی بین کشور پاکستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترک منستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیت میان افغانستان وتاجکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی میان افغانستان وترکیه اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وآزربیجان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وترکمنستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان ، ایران وهند اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیت  افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وترکمنستان اینجاکلیک نماید    
موافقت نامه افغانستان وجمهوری ترک منستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه دولت انتقالی افغانستان ودولت ازبکستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه راه لاجورد اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه جمهوری اسلامی افغانستان وپاکستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان درباره ترانزیت اموال اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه حمل بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین المللی بین کشور های ایران ،عمان وقطر اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وجمهوری ازربیجان درباره همکاری اقتصادی اینکاکلیک نماید  
موافقت نامه سوم افغانستان وهندوستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه جاده ای بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه اینجا کلیک نماید  
کنوانسیون CMR اینجا کلیک نماید