انجنیر سروی

Anwar Yaqoubi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۱
karyabi

Publish Date

Closing Date

 

 

لايحه وظايف

...................................................................................................................................

عنوان وظیفه:             انجنیر سرویر

وزارت و یا اداره:         وزارت ترانسپورت

موقعت:                     کابل

بخش:                       آمریت انجنیری/ ریاست پالیسی و پلان       

بست:                       4              

گزارش به:                 آمر انجنیری                     

گزارش از:                 ندارد

کود                                             

............................................................................................................................

هدف وظیفه: سروی پروژه  پلان شده ترانسپورتی در مرکز و ولایات.

............................................................................................................................

  مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کار در مطابقت استراتیژی وزارت ترانسپورت.
 2. سروی  ساحه  پروژه توسط وسایل تخنیکی (total station and GPS )
 3. تهیه و ترتیب نقشه های توپوگرافی ساحه پروژه.
 4. تهیه و ترتیب پروفیل ساحه پروژه.
 5. تعین و تثبیت مسطع موجود سطح شده در ساحه مورد نظر.
 6. تثبیت (filling .Cutting) ساحه پروژه مورد نظر به سطح طرح شده.
 7. کنترول و مراقبت لیول کاری پروژه ها در مرکز و ولایات.
 8. تثبیت کروکی ساحه.
 9. تطبیق کوردنیات.
 10. تهیه و ترتیب گزارشات بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 11. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

...............................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.

 1. حد اقل درجه تحصیل : (لیسانس) سیول انجینری.
 2. تجارب لازمه ( یکسال مرتبط به وظیفه)
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره.)
 • داشتن اهلیت و شایستگی.
 • بلدیت کامل به لسان های دری و پشتو.
 • مهارت مسلکی و مدیریتی.
 • استفاده از پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 15/11/1397 الی28/1397/11 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 1. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 2. اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 5. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 6. در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند