اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد.

Anwar Yaqoubi
etae

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی ازفقره (2) وماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود که وزارت ترانسپورت درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک (29) قلم رنگباب پرنتر وماشین های فوتوکاپی مورد ضرورت وزارت را باشرکت مسعود نور لمیتد دارنده جواز نمبر (13563) ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت فکری وزارت محترم تجارت وصنایع واقع چهارراهی حوزه 4، مرکز کابل ، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (2063553) دومیلیونوشصت وسه هزاروپنجصدوپنجاه وسه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام بادلایل ان به ریاست تدارکات ، وزارت ترانسپورت ، واقع انصاری وات متصل رادیوتلویزیون ملی ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قراردادنبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد نخواهند شد.