اعلان دعوت برای داوطلبی

Anwar Yaqoubi
cover

Publish Date

Closing Date

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت ترانسپورت (فوایدعامه)، جمهوری اسلامی افغانستان

تمویل کننده

حکومت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

اعمار سرک اسفالت دوآب الی کوتل خاواک(حصار)ولایت پنجشیر

لات اول : پروژه دوآب الی کوتل خاواک (حصار)ولایت پنجشیر ازکیلومتر (000+0 الی 440+10 ) اسفالت.

لات دوم : پروژه دوآب الی کوتل خاواک (حصار)ولایت پنجشیر ازکیلومتر (440+10 الی 616.9+19 ) اسفالت.

شماره داوطلبی:  NPA/MPW/98/W-2529/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

31 سرطان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عملیاتی،(تعمیر سابق جیودیزی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

جلسه قبل از داوطلبی:

 

جلسه قبل از داوطلبی:  به تاریخ: 18 /سرطان/1398  ساعت 10:00 قبل از ظهر

اطاق جلسات اداره تدارکات ملی ،چهار راهی پشتونستان ،ناحیه دوم ، شهر کابل

 

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت www.npa.gov.af ، www.dabs.gov.af و www.adb.org بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به aziz.obaidi@npa.gov.af

و کاپی به ایمیل آنرا دریافت نمایند: آدرس dalia.akbarmir@npa.gov.af

مبلغ تضمین آفر

شماره

لات ها

تضمین آفر بشکل بانک گرنتی

نوع پول

1

لات اول : پروژه دوآب الی کوتل خاواک (حصار)ولایت پنجشیر ازکیلومتر  (000+0 الی 440+10 ) اسفالت.

26,000,000   ( بیست و شش میلیون افغانی)

افغانی

2

لات دوم : پروژه دوآب الی کوتل خاواک (حصار)ولایت پنجشیر ازکیلومتر (440+10 الی 616.9+19 ) اسفالت.

15,000,000 (پانزده میلیون افغانی)

افغانی