آمر تفتیش داخلی

Ali Muhsin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۹:۵۷
cover

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر تفتیش داخلی

بست:

3

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

بخش:

اداره ترانسپورت جاده

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

رئیس عمومی اداره ترانسپورت جاده

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت الاثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

25/4/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تحقق اهداف تفتیش با در نظر داشت قوانین، فرامین، مقررات در امور مالی، حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارایی های عامه اداره از طریق تفتیش و بررسی.

...............................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک اداره.
 2. طرح و ترتیب پالیسی ها، پروسیجرها و رهنمود تفتیش داخلی مطابق اسناد تقنینی، معیارها و اهداف اشتراتیژیک اداره.
 3. تشخیص و شناسایی خطرات احتمالی و موجود در کلیه فعالیت های حمایوی و مسلکی و اجرای پروسه مدیریت خطر مطابق اهداف و اولویت های اداره
 4. حصول اطمینان از استفاده مفید، مؤثر و اقتصادی کلیه منابع اداره مطابق اسناد تقنینی و اهداف تعیین شده.
 5. معیاری سازی (اسناد پلانگذاری، جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی) مربوط به تفتیش داخلی با استفاده از تکنالوژی مدرن توأم با رعایت اسناد تقنینی و معیارهای بین المللی مربوط.
 6. حصول اطمینان از تطبیق قوانین، فرامین، مقرره ها، هدایات و مصوبات به منظور شفافیت، مؤثریت و مثمریت در امورمربوطه.
 7. مدیریت و نظارت از پروسه بررسی های مالی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض تأمین شفافیت و حراست از دارائی های اداره.
 8. تدقیق و ارزیابی راپور اجراآت مفتیشین در اسرع وقت و ارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات و مجازات.
 9. حصول اطمینان از تهیه و تطبیق چک لست های مربوطه جهت اجرای امور محوله در بررسی ها با درنظرداشت پلان.
 10. حصول اطمینان از ابلاغ فیصله ها، نتایج تفتیش و ارایه نظریات رهنمودی به شعبات بررسی شده و تعقیب موضوع الی تکمیل پروسه تفتیش.
 11. انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام اداره غرض اصلاح و بهبود اجراات.
 12. اخذ هدایت مقام اداره غرض ارسال دوسیه های عدلی به سارنوالی و ارائه گزارش از اجراآت و عملکرد آنها.
 13. تأمین ارتباط و هماهنگی با اداره عالی بررسی  جهت انسجام بهتر امورتفتیش مطابق طرزالعمل های مربوطه.
 14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها.
 15. ارائه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 16. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

---------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: تفتیش، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی و حسابی، حقوق، ACCA, CA و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 4/1/1398 الی 14/1/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید