تفاهم نامه های بین المللی

نام فایل دونلود فایل
سند دوم تفاهم نامه بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید
اجلاس دوین تفاهم نامه جاده ای بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید
یادداشت سومین تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی افغانستان وایران اینجا کیک نماید
یادداشت اولین تفام نامه مشترک حمل ونقل بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید
صورت پنجمین جلسه حمل ونقل جاده ای افغانستان وایران اینجاکلیک نماید
صورت جلسه هفتمین کمیته مشترک حمل ونقل جاده ای افغانستان وایران اینجا کلیک نماید
صورت جلسه ششمین کمیته مشترک جاده ای بین المللی بین افغانستان وایران اینجا کلیک نماید
صورت جلسه سومین اجلاس مشترک ولایت وهرات وخراسن رضوی اینجا کلیک نماید
نخستین پروتکول تجارتی واقتصادی بین افغانستان وترکمنستان اینجاکلیک نماید
پروتکول سومین جلسه تجارتی واقتصادی بین افغانستان وترک منستان اینجا کلیک نماید
پروتکول دومین جلسه مشترک تجارتی واقتصادی بین افغانستان وترک منستان اینجا کلیک نماید
مینوت توافق دوم جلسه اقتصادی افغانستان وترکیه اینجاکلیک نماید
پروتکول همکاری تجاری بین افغانستان وقزاقستان اینجاکلیک نماید
پروتکول چهارمین اجلاس تجارتی بین افغانستان وقزاقستان اینجا کلیک نماید
پروتکول هفتمین اجلاس مشترک تجارتی بین افغانستان وقزاقستان اینجا کلیک نماید
مینوت اولین جلسه عامه خصوصی بین افغانستان وقزاقستان اینجا کلیک نماید
پروتکول دهیمن اجلاس بین الحکومتی افغانستان وقزاقستان اینجا کلیک نماید
یادداشت تفاهم وهمکاری وزارت ترانسپورت افغانستان وزارت ترانسپورت لاتویا اینجا کلیک نماید
پروتوکل دومین اجلاس همکاری اقتصادی افغانستان وروسیه اینجا کلیک نماید
پروتوکول ترانزیت بین افغانستان وتاجکستان اینجا کلیک نماید
پروتوکل بین افغانستان وپاکستان اینجا کلیک نماید
پروتوکول بین افغانستان وترکیه اینجاکلیک نماید
   
  اینجا کلیک نماید