اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Anwar_Yaqobi
1

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک رنگباب ماشین های فتوکاپی و پرنتر مورد ضرورت وزارت ترانسپورت به شرکت خدمات لوژستیکی حامد الفا دارنــــــده جـــــــواز نمبر (55846) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع واقع چهارراهی حاجی یعقوب، کابل، افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ 1,041,900 یک میلیون و چهل و یک هزار و نه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی  که هر گونه  اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی  طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت، واقع انصاری وات متصل رادیو تلویزیون ملی، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق  الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهند شد.