اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Anwar_Yaqobi

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد, قرارداد پروژه حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری (هرات) دارای نمبر تشخیصیه MoTA/1401/NCB/NCS-03  را به شرکت های محترم ساختمانی مسعود حامد جی وی با شرکت ساختمانی عدنان الهام دارای جواز شماره بالترتیب   (D-02-370) و  (D-26233) آدرس آن ریگ شاه مرد خان شهر جلال آباد , مرکز ننگرهار، جلال آباد- ننگرهار و جوی هفت سرک، ننگرهار- جلال آباد- ننگرهار بوده به قیمت مجموعی مبلغ (162905150 یک صدو شصت دو میلیون و نو صدو پنج  هزار یک صدو پنجاه افغانی) اعطا نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائیه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی, قرارداد منعقد نخواهد شد.