اعلان داوطلبی

Anwar_Yaqobi

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت 479 مترمربع جای واقع ساحات ترمینل بین المللی ، میدان هوای بین الملی کابل را بمنظور نصب اعلانات اشتهاری به اجاره میدهد

شرکت های تبلغاتی که خواهش به اجاره گرفتن مساحت متذکره را بطورمزایده داشته باشند ازتاریخ نشراعلان الی مدت (10) روز درخواست های خویش را به آمریت املاک ریاست مالی واداری، وزارت ترانسپورت وهوانوردی واقع انصاری وات بسپارند ، شرطنامه در بدل مبلغ 3000 افغانی بدون باز پرداخت برای متقاضیان توزیع میگردد