لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.

nasih_admin
لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.

لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.
به اطلاع عموم کاندیدان محترم واجد شرایط بست های متذکره رسانیده می شود که امتحان حمایوی (تحریری) روز پنج شنبه مورخ ۲۴ حمل، راس ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در انستیتوت هوانوردی ملکی برگزار می شود.
نوت:  کاندیدان واجد شرایط اصل تذکره و قلم خودکار به همراه خود داشته باشند.

Documents

دانلود لیست مکمل کاندیدان