اطلاعیه - اعطای تصمیم قرار داد

nasih_admin
اطلاعیه - اعطای تصمیم قرار داد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد، قرارداد پروژه ضروریات خدمات دیتا کنکتویتی و انترنت ریاست های چهار میدان هوایی بین المللی و ریاست ها، آمریت و مدیریت های ترانسپورت 29 ولایت دارای نمبر تشخیصیه MoTA/1401/NCB/NCS-07 را به شرکت اسکای ویف تکنالوژیز انترنیتی خدماتو دارنده شماره جواز D-39622   و آدرس آن شمشاد پلازه برکی ناحیه 4، مرکز کابل، کابل بوده به قیمت مجموعی مبلغ 3264000 سه میلیون و دو صدو شصت و چهار هزار افغانی اعطا نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.