بیوگرافی روئسا

بیوگرافی رئیس دفتر

بیوگرافی رئیس قوانین وارتباط خارجه

بیوگرافی رئیس پالیسی وپلان

بیوگرافی رئیس تدارکات

بیوگرافی رئیس مالی واداری

بیوگرافی رئیس منابع بشری 

بیوگرافی رئیس تکنالوژی معلوماتی