موافقت نامه های بین المللی

موافقت نامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد  اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی چابهار اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین هند وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ترکیه وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید