موافقت نامه های بین المللی

موافقت نامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد  اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی چابهار اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین هند وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ترکیه وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی بین ازبکستان وافغانستان اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه جاده ای بین دولت اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه بین دولت پاکستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی بین کشور پاکستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترک منستان وافغانستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیت میان افغانستان وتاجکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیتی میان افغانستان وترکیه اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وآزربیجان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وترکمنستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان ، ایران وهند اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه ترانزیت  افغانستان وازبکستان اینجاکلیک نماید  
موافقت نامه افغانستان وترکمنستان اینجاکلیک نماید