پاسخ دهی دولت به ملت

دست آوردهای وزارت ترانسپورت سال مالی 1398

گزارش دستآوردهای وزارت ترانسپورت ( 1394 – 1398 )

Documents

دست آوردهای وزارت ترانسپورت 1398.pdf
پرزنتیشن وزارت ترانسپورت (پاسخ دهی دولت به ملت) 1398.pdf
MoT's Achievements - 5 Years.pdf