استراتیژی

سکتور ترانسپورت افغانستان، به عنوان یکی از سکتورهای زیربنایی در رشد اقتصاد کشور، نقش تعیین کننده دارد و انکشاف آن مطابق به معیارهای بین المللی میتواند افغانستان را به "مرکز ترانزیت اموال تجارتی میان آسیا و سایر کشورها" مبدل نماید.  

بر مبنای این چشم انداز ،پلان استراتیژیک وزارت ترانسپورت با تمرکز بر حل چالشهای موجود و بهبود ترانسپورت جاده در سراسر افغانسـتان ترتیب شـده تا چارچوبی برای ارائۀ "ترانسـپورت مصـئون، قابل دسـترس  و مطمئن برای همه" در فاصـله زمانی سـال 1398  تا 1402 هجری شمسی در سراسر کشور باشد .

تدوین پلان استراتیژیک حاضر پس از مطالعۀ اسناد قابل دسترس  در عرصۀ ترانسپورت، ارزیابی وضعیت عینی موجود، مشورت همه جانبه با مســئولان داخلی، نهادهای مرتبط، جامعه مدنی و حامیان مالی تهیه و تدوین شــده اســت. به این ترتیب که نخســت به اهمیت و ضرورت تدوین پلان استراتیژیک پرداخته شده، سپس روش و نحوۀ انجام تحقیق روی این سند و چگونگی تدوین آن توضیح داده شده است. مبانی نظری و پس زمینۀ نقش ترانسپورت در توسعۀ اقتصادی افغانستان نیز جزئی از بخش اول این سند است. توضیح چالشهای ترانســپورتی که شــامل چند پارچگی و پراکندگی نهادی و مدیریتی، عدم انکشــاف ســازمانی وزارت ترانســپورت، ســیســتم غیر موثر جمع آوری عواید ترانسپورتی، نبود زیربناهای ترانسپورت جاده ای، مصئونیت پایین ترانسپورتی و... نیز به عنوان بخشی از پس زمینه های موجود در این بخش برشمرده شده اند .در نهایت، نقاط ضعت و قوت حوزه ترانسپورت نیز شامل این پلان استراتیژیک میباشد .

تبیین اهداف استراتیژیک شامل مواردی چون؛ نهادینه سازی اصل شفافیت و پاسخگویی در تمام پروسه ها؛ انکشاف سازمانی-نهادی؛ تقویت روند پالیسی سازی؛ بهبود و تقویت هماهنگی و همکاری استراتیژیک ملی و بین المللی؛ ارتقای ارتباطات عامه؛ تقویت ترانسپورت عامه؛ انکشــاف زیربناهای ترانســپورتی؛ بهبود مصــئونیت ترانســپورتی؛ تقویت مشــارکت ســکتور خصــوصــی و ارائۀ خدمات با کیفیت ترانسپورتی بخش دیگر این پلان استراتیژیک است که هرکدام شامل مقاصد و نتایج مورد نظر نیز میباشد .

تطبیق پلان اسـتراتیژیک نیز بخش دیگر این سـند اسـت که در آن پالیسـی های دارای اولویت، پروژه هایی که اهمیت بیشتری دارند و افزایش بودجه انکشافی گنجانده شده است. طرح افزایش بودجه و تقویت هماهنگی بین المللی با استفاده از میکانیزمهای مشخص تطبیقی و عملیاتی ،پروسه های مشورتی و هماهنگی های سازمانی نیز بخشی از مطالب موجود در این فصل است.  

 نظارت و ارزیابی از نحوه تطبیق مؤثر پلان ا ستراتیژیک با توجه به شاخص های تأثیرگزار و نظارت مدرن نیز در این پلان استراتیژیک توضیح داده شده است. نظارت و ارزیابی از اجرایی شدن این سند، زمینۀ شفافیت، پاسخگویی و تسریع اجرای امور را جهت تسهیل خدمات ترانسپورتی فراهم نموده و موجب تحقق اهداف استراتیژیک وزارت ترانسپورت خواهد شد .

در خاتمه، نتیجه گیری کلی پلان استراتیژیک حاضر مورد تحلیل قرار گرفته و خطرات عدم تطبیق آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است .

چگونگی جلب منابع مالی، ظرفیت ســـازی نیروی انســـانی و نظارت و ارزیابی از جمله عوامل مهم و تأثیرگزار در تطبیق این پلان استراتیژیک برشمرده شده اند که هرگونه نارسایی در این موارد، اجرای پلان استراتیژیک حاضر را با خطر و تهدید مواجه خواهد ساخت .

 

استراتیژی واحدهای اداری وزارت ترانسپورت

شماره

عنوان

دانلود

1

استراتیژی عمومی وزارت ترانسپورت

 

2

استراتیژی اداره ملی سرک

استراتیژی اداره ملی سرک

3

استراتیژی اداره تنظیم ترافیک جاده

 

4

استراتیژی اداره ترانسپورت جاده

استراتیژی اداره ترانسپورت جاده و استراتیژی علیه فساداداری

5

استراتیژی اداره خط اهن

 

6

استراتیژی اداره هوانوردی ملکی