اسناد حقوقی وعامه

قوانین و مقرره ها  
لوایج و طرزالعمل ها  
موافقتنامه های ترانسپورتی  
عضویت در سازمان های بین المللی  
فرصت های ترانسپورتی در افغانستان  
سازمان های بین المللی همکار