مشاور تخنیکی

Ali Muhsin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۱
cover

Publish Date

Closing Date

 

 

وزارت ترانسپورت

ریاست پالیسی و پلان

واحد حمایوی استراتیژیک

لایحه وظایف بخش قراردادی

عنوان وظیفه

مشاور تخنیکی

ریاست

واحدحمایوی استراتیژیک

گزارش گیرنده  از 

ندارد

گزارش به  

 آمریت پروژه واحد حمایوی استراتیژیک

معاش

مطابق درجه    NTA(C3 )

مدت قرارداد

از تاریخ عقد قرارداد الی 30 قوس سال 1398

تاریخ شروع اعلان

1398/07/7- 29.09.2019

تاریخ ختم اعلان

1398/7/12 - 04.10.2019

هدف وظیفه :

ارائه مشوره های تخنیکی  جهت بهترشدن خدمات تخنیکی اداره ترانسپورت جاده  در خصوص مسایل تخنیکی سکتور ترانسپورت.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.
 2. تشخیص و تحلیل اولویت های تخنیکی عرضه خدمات ترانسپورتی اداره در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در هماهنگی با ریاست های مربوط.
 3. سهمگیری در طرح و تدوین پالیسی ها، استراتیژی،  اسناد تقنینی ونورم های تخنیکی ترانسپورتی.
 4. تحلیل و تجزیه برنامه های تخنیکی اداره متناسب به خواستهای زمانی خدمات ترانسپورتی کشور .
 5. همکاری و هماهنگی در تنظیم و تطبیق برنامه ها و پروژه های انکشافی و تخنیکی اداره ترانسپورت جاده  جهت ارائه خدمات تخنیکی و مصئون سکتور ترانسپورت کشور.
 6. مطالعه و تحلیل اسناد،  پروپوزل های تخنیکی و پیشکش های  مشارکتی تخنیکی  کمپنی های تولیدی و ترمیماتی سکتور ترانسپورت.
 7. انکشاف وتامین ارتباط موثر و اصولی مطابق معیارهای تخنیکی به اساس نیاز سنچی زمانی با مراجع کمک کننده و ادارات و موسسات ذیربط جهت انکشاف خدمات تخنیکی اداره ترانسپورت جاده.
 8. همکاری وارائه مشوره های لازم در تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی جهت انکشاف بهتر و موثر خدمات تخنیکی اداره.
 9. ترتیب اسناد لازم تخنیکی بطور خلص درموارد ضروری خدمات تخنیکی ترانسپورت به جلسات شورای وزیران، مجالس شورای ملی،  ملاقاتهای داخلی و خارجی،  ورکشاپها و کانفرانسها.
 10. ارائه مشوره های تخنیکی و مسلکی دربخش مصئونیت ترانسپورتی و خدمات تخنیکی ترانسپورت در پروژه های انکشافی در حال تطبیق.
 11. . ارائه مشوره های لازم تخنیکی و سهمگیری در موارد نظر دهی تخنیکی نیازمندی های خدمات ترانسپورتی کشور
 12. . سهمگیری و ارائه مشوره های لازم در ایجاد و ارائه طرح های تخنیکی نیازمندی های روز،  خدمات مصئون و موثر ترانسپورتی با ریاست های مربوطه اداره ترانسپورت.
 13. تامین ارتباط تخنیکی با کمپنی های مولد که اکثریت وسایط تولید شده آن کمپنی ها درافغانستان استفاده میگردد، جهت تدوین و تطبیق برنامه های خدمات موثر تخنیکی.
 14. ارائه مشوره های لازم در ارتقای ظرفیت  تخنیکی کارمندان اداره ترانسپورت جاده.
 15. اشتراک در جلسات طرح  تدوین مسوده های قوانین تخنیکی،  نورم ها و معاهدات ترانسپورتی.
 16. ارایه مشوره و همکاری در مورد ترتیب ایجاد ی میکانیزم همکاری و هماهنگی پایدار با وزارت ها و نهاد های سکتور ترانسپورت.
 17. همکاری در موردطرح و ترتیب اجندای بلند مدت  و پیشنهادات مشخص در مطابقت لایحه کاری اداره ترانسپورت جاده
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق به قوانین نافذه کشور، مقرره ها و اهداف ادارۀ ترانسپورت جاده سپرده میشود.

فرایند کاری:

 1. اولویت بندی برنامه ها 
 2. ترتیب پلان کاری و  پلان عملیاتی 
 3. ایجاد گروپ کاری  وسازماندهی آن
 4. ایجاد تعامل کاری موثر با همکاران انتقال دانش مسلکی و تخصصی به کارمندان از طریق ایجاد ورکشاپ ها .
 5. مدرنیزه سازی اجراات اداری از طریق ارتباط الکترونیکی بین اداره وکارمند .

ایجاد سیستم ارتباطی وهماهنگی موثر

نتائیج متوقعه :

یک ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به  برنامه  NTA و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

معلومات در باره وزارت ترانسپورت

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

شرایط استخدام:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته  انجینری سیول

تجربه کاری

با داشتن لیسانس حداقل  پنج  سال  تجربه کاری و با داشتن ماستری 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

موارد که شامل تجربه کاری میگردد:

 1. کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
 2. کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
 3. کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

 1. داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.
 2. باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.پ
 3. علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.
 4. آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.
 5. تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.
 6. مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.
 7. تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.

زبان

 1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
 2. آشنایی با لسان انگلیسی

تماس: 

ایمیل

Hr.mot2019@gmail.com

شماره  تماس

0730838506

آدرس

انصاری وات، عقب راد تلویزیون ملی  وزارت ترانسپورت

ترتیب کننده

مسئول مربوطه

تاریخ

1397_09_ 06

                   

 برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies