منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۶
Background image

امرزون کابل اداره قوایکار

امر زون کابلاداره قوای کار در کل مسئولیت پیشبرد تمامی امور تخنیکی، اداری و مالی این اداره را در سطح زون مربوط خویش به عهده دارد. همچنان شخص مذکور مسئولیت نظارت و ارزیابی امور تخنیکی را نیز به عهده دارد.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۵
Background image

سرویر

جمع آوری ارقام حقیقی از تردد تمام وسایط ترانسپورتی از بنادر کشور و شهر کابل مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۶
Background image

امرزون کابل اداره قوایکار

امر زون کابلاداره قوای کار در کل مسئولیت پیشبرد تمامی امور تخنیکی، اداری و مالی این اداره را در سطح زون مربوط خویش به عهده دارد. همچنان شخص مذکور مسئولیت نظارت و ارزیابی امور تخنیکی را . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۵
Background image

سرویر

جمع آوری ارقام حقیقی از تردد تمام وسایط ترانسپورتی از بنادر کشور و شهر کابل مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۸:۵۳
Background image

کارمند پیگری از اجراآت کاری واحد حمایوی استراتیژیک

کنترول از  ترتیب ، تنظیم ، وارده و صادره اسناد به مراجع مربوطه  و تعقیب مصوبات غرض اجراات به موقع