منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۷
Background image

آمر تفتیش مرکزی

هدف وظیفه: نظارت از پروسه تفتیش وبررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت و ارائه گزارشات توحیدی به مقام ریاست تفتیش داخلی

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۱
Background image

انجنیر سروی

هدف وظیفه: سروی پروژه پلان شده ترانسپورتی در مرکز و ولایات.

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۷
Background image

آمر تفتیش مرکزی

هدف وظیفه: نظارت از پروسه تفتیش وبررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت و ارائه گزارشات توحیدی به مقام ریاست تفتیش داخلی

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۱
Background image

انجنیر سروی

هدف وظیفه: سروی پروژه پلان شده ترانسپورتی در مرکز و ولایات.

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۳۶
Background image

کارشناس تخصصی سازماندهی تخنیکی

هدف وظیفه: تعیین و تطبیق معیارهای تخنیکی وسایط نقلیه توریدی، پرزه جات، روغنیات و مواد سوخت که به کشور وارد میگردد، تطبیق سفارشات و نورم های تخنیکی جهت کاهش مصارف در ترمیمات و افزایش طول . . .