منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹
Background image

افسر اصلاح و انکشاف اداره

هدف وظیفه :مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاحی جهت بهبود سیستم اداری بمنظورعرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک  اداره ترانسپورت جاده

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۷
Background image

مدیر عمومی تخنیکی حادثات

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های ترانسپورتی، بررسی تخنیکی حادثات و بررسی صورت فعالیت وسایط تضمینی.

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹
Background image

افسر اصلاح و انکشاف اداره

هدف وظیفه :مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاحی جهت بهبود سیستم اداری بمنظورعرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک  اداره ترانسپورت جاده

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۷
Background image

مدیر عمومی تخنیکی حادثات

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های ترانسپورتی، بررسی تخنیکی حادثات و بررسی صورت فعالیت وسایط تضمینی.

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۴
Background image

مدیر هماهنگی دونرها

هدف وظیفه: تأمین ارتباط و تقویت هماهنگی میان، فعالیت ها و ریاست ها و تمویل کننده گان به منظور جلب حمایت دونر ها در امر تطبیق پروژه های پیشنهادی وزارت.